Tokat Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu'nun 84 ve 85 inci maddeleri gereğince 22/06/2017 tarihinde ihale yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Defterdarlığımız personelinin 28. Vergi Haftasında yapılan etkinliklere ait kareleri...

Defterdarlığımızda 28. Vergi Haftası Kutlamaları ... Etkinlikler için tıklayınız.

Milli Emlak Müdürlüğünden İlan... Mülkiyeti Hazineye ait ve ekte özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 4706 sayılı Yasanın EK-3 üncü maddesi gereğince yayınlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisine İlişkin Esas ve Usullerin 13.maddesi uyarınca talepte bulunan yatırımcılar lehine 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan bölgesel desteklerden faydalanabilecek Tokat İli için belirlenen sektörlerde yatırım yapılmak amacıyla 49 (kıkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız...

İç kontrol Eylem Planı kos 2.6 gereğince Tokat Defterdarlığınca belirlenen hassas görevler için tıklayınız