Tokat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden İlan... 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince 30/06/2017 tarih ve saat 10:00 da Pazarlık Usulü ile ihale yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Tokat Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu gereğince 04/07/2017 tarih ve saat 10:00 da 3 adet menkul malın satışı yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

(01 Haziran 2017) Gelir İdaresi Başkanı Adnan ERTÜRK' ten Teşekkür Mesajı...

Tokat Defterdarlığınca  24 Nisan 2017 tarihleri arasında Muhasebe Memurlarına yönelik bilgi tazeleme eğitimi düzenlenmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız...

Defterdarlığımız personelinin 28. Vergi Haftasında yapılan etkinliklere ait kareleri...

Defterdarlığımızda 28. Vergi Haftası Kutlamaları ... Etkinlikler için tıklayınız.

Milli Emlak Müdürlüğünden İlan... Mülkiyeti Hazineye ait ve ekte özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 4706 sayılı Yasanın EK-3 üncü maddesi gereğince yayınlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisine İlişkin Esas ve Usullerin 13.maddesi uyarınca talepte bulunan yatırımcılar lehine 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan bölgesel desteklerden faydalanabilecek Tokat İli için belirlenen sektörlerde yatırım yapılmak amacıyla 49 (kıkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız...

İç kontrol Eylem Planı kos 2.6 gereğince Tokat Defterdarlığınca belirlenen hassas görevler için tıklayınız